فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی

در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵، نخستین همایش فراکسیون امیدمجلس شورای اسلامی دوره دهم همراه با قرائت پیش نویس فراکسیون در مسجد سلمان فارسی نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد. در ساعات اولیه این همایش ۱۵۸ نفر از منتخبان مجلس دهم از جمله هر ۱۸ نماینده منتخب زن راه یافته به مجلس و نمایندگان اقلیتهای مذهبی ارمنی های شمال و جنوب ایران در همایش مذکور حضور یافتند و به نوعی عضویت خود را در این فراکسیون اعلام کردند.