April 01,2020 | ۱۳۹۹/۰۱/۱۳

FamNews: Omid Parliamentary Group of Majles

تبلیغات

یادداشت عارف به مناسبت روز جمهوری اسلامی ایران:

برخی افراد که به برکت جمهوری اسلامی به پست و مقامی رسیدند در مقاطعی تلاش کردند جمهوریت را به مسلخ ببرند

رئیس فراکسیون امید در یادداشت اینستاگرامی به مناسبت ۱۲ فروردین ،روز جمهوری اسلامی ایران، با بیان اینکه برخی افراد که به برکت جمهوری اسلامی به پست و مق...

مجلس